• English

康国俊 讲师

暂无内容

Effect of coal layer thickness on secondary reaction during its infrared rapid pyrolysis

发布时间:2021-09-28 点击次数:

  • 所属单位:低碳能源研究院
  • 发表刊物:国外学术期刊
  • 项目来源:国家自然科学基金项目
  • 第一作者:Ma, Jinfeng
  • 合写作者:Zeng, Xi,Wang, Fang,康国俊,Wu, Rongcheng,Xu, Guangwen
  • 论文类型:期刊论文
  • 论文编号:5b5bb29476b163bf0176b255205e1496
  • ISSN号:04381157
  • 是否译文:
  • 发表时间:2020-02-01